Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У МІЖВІДОМЧОМУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЗБІРНИКУ «КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

До публікації у науково-методичному збірнику приймаються статті фахівців – науковців, судових експертів, науково-педагогічних працівників вітчизняних та закордонних судово-експертних установ, закладів вищої освіти, аспірантів та докторантів, працівників юридичної та правоохоронної галузей тощо.

Матеріали, що подаються для публікації, можуть бути викладені українською, англійською та російською мовами, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до фахових видань та вимогам вищеозначеного міжвідомчого науково-методичного збірника.

Тематика, структура та оформлення статей повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та відповідним стандартам.

Загальні вимоги

Статті, які направляються до редколегії збірника, мають відповідати його профілю в межах наступних започаткованих розділів:

– загальнотеоретичні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи;

– питання тактики та методики розслідування злочинів, криміналістична техніка;

– судова експертиза: наукові розробки у галузі експертних досліджень, технології, методики та методи судових експертиз;

– використання результатів наукових розробок та практичних напрацювань при проведенні судових експертиз;

– оглядова інформація закордонної практики у галузі судової експертизи.

До збірника можуть включатися й інші розділи, які визначаються редколегією.

В одному випуску збірника може бути опубліковано не більше двох статей одного автора: одна – з одноосібним авторством, друга – у співавторстві, або дві статті – у співавторстві.

У виданні можуть публікуватися матеріали з точкою зору автора (авторів), яку не поділяють члени редколегії.

Автори статей, подаючи свою роботу на розгляд редколегії збірника, тим самим виражають згоду на розміщення повного її тексту, як у друкованому варіанті означеного видання, так і в мережі Інтернет – на офіційному сайті Київського НДІ судових експертиз.

Публікація статей у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза здійснюється на безоплатній основі.

Збірник в електронному вигляді (PDF-формат) розміщується на офіційному сайті КНДІСЕ.

         Вимоги до змісту статті

1. Редколегією приймаються до розгляду статті, які мають новизну та такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  •  формулювання цілей статті (формулювання завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальшого розвитку та вдосконалення положень кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження характеризується наступними ознаками:

– раціональність,

– обґрунтованість,

– достовірність,

– логічна несуперечливість,

– відповідність основоположним принципам науки.

2. Матеріал статті викладається у науковому стилі (точно, логічно, лаконічно, зрозуміло, зв’язано, цілісно, завершено), на високому науковому рівні.

Вимоги до обсягу

1. Загальний обсяг наукової статті, в який входять: відомості про автора, назва статті, анотація, ключові слова, текст статті, бібліографічні посилання, розширене резюме, перелік посилань) має бути від 8 до 20 сторінок.

Вимоги до оформлення

1. Стаття може подаватися до друку українською, англійською або російською мовами.

2. Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word (у форматі doc.х (doc); формат паперу А4; орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині, з відступом по лівому краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; шрифт: Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Текст не має містити переносів і макросів.

3. Інформація у статті подається в наступній послідовності:

шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДКК);

– інформацію про автора (співавторів) публікації необхідно зазначати з вирівнюванням по центру: ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада та місце роботи з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифт Times New Roman, жирний, кегель 14.

– назва організації – набирається з нового рядка шрифтом Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнюються по центру рядка;

в одній публікації допускається не більше 5 співавторів;

– назву статті потрібно подавати на 1 рядок нижче назви організації, шрифтом Times New Roman, жирний, кегель 14, великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень літерних абревіатур; назва публікації повинна відтворювати зміст статті та відповідати поставленим завданням, науковим результатам і висновкам;

– необхідно підготувати анотацію – стислу характеристику змісту статті, об’ємом 5–7 строк (об’єм визначається змістом наукової статті, науковою цінністю та (або) практичним значенням її положень), викладену мовою статті;

– ключові слова – від 5-ти до 10-ти слів; анотація та ключові слова друкуються шрифтом Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0 курсив;

  • текст статті викладається з дотриманням вимог до змісту.

У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, а саме:

а) текст цитати всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) повинен починатися й закінчуватися одинарними лапками та наводитися у тій граматичній формі, у якій він наданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

б) блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту) повинна подаватися у тексті статті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати без лапок. Перед блоковою цитатою та після неї робиться один рядок відступу;

в) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюється без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками, які розміщуються у відповідному місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

г) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен бути оформлений залежно від його виду (первинне чи вторинне джерело) згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або міжнародним стилем OSCOLA;

ґ) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) необхідно бути гранично точним у викладенні думок авторів і коректним щодо оцінювання їхніх результатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряма цитата не береться у лапки. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації у кінці непрямої цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті, виділені курсивом, а весь текст застереження береться у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л. П.), (підкреслено мною. – Л. П.), (розрядка моя. – Л. П.).

Із оформленням цитат у тексті статті згідно з міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, можна ознайомитися на сторінках 77, 78 Методичних рекомендацій «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».

Термінологію та основні положення статті необхідно (за потреби) виділяти курсивом.

У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, формули). Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією має складатися з чотирьох основних елементів: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»; порядкового номера ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичного заголовка ілюстрації, що містить текст зі стислою характеристикою зображення; експлікації, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, потрібно розмістити посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 1.)» чи звороту на шталт: «…як убачається з рис. 1» або «…як показано на рис. 1».

Ілюстрації потрібно оформлювати окремими файлами у форматах Adobe PhotoShop (PSD), tiff, ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність має бути не менш як 300 dpi, а розмір зображення – не менш як 1060 х 1410 pixel. Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій із друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно переводити у криві або додавати шрифти.

Під час підготовки таблиць потрібно враховувати, що за змістом вони поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці – це результат обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць необхідно робити узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами, зокрема: «із таблиці вбачається, що…». До неаналітичних таблиць потрібно вміщувати здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити над нею симетрично до тексту. Тематичний заголовок і слово «Таблиця» подаються з великої літери.

Таблиці необхідно виконувати у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc).

Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

Схеми мають бути оформлені у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).

Формули потрібно виконувати з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math Type.

Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщувати в окрему рамку або поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.

Бібліографічні посилання. У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання.

Підрядкові бібліографічні посилання потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 1Посилання).

Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами).

Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі

MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

Підрядкові бібліографічні посилання необхідно оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції.

Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги).

Первинні джерела складаються згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», а вторинні джерелаз використанням міжнародного стилю OSCOLA.

Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання) і Методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».

Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером.

Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації – то його необхідно обов’язково вказати в посиланні на відповідне джерело та в «References» (списку використаних джерел).

References (зразок) необхідно розміщувати після тексту статті.

References передбачає поділ на такі частини:

а) список первинних джерел, що має назву «List of legal documents» («Перелік юридичних документів»). Список первинних джерел складається із секцій: legislation (законодавство), statutes (статути), cases (справи). Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

б) список вторинних джерел, що має назву «Bibliography» («Бібліографія»). Список вторинних джерел складається із секцій: authored books (книги з автором (авторами)), edited books (книги або частини книг за редакцією), translated books (перекладні книги), encyclopedias (енциклопедії), dictionaries (словники), journal articles (статті з журналів), conference papers (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), thesis abstracts (автореферати дисертацій), dissertations (дисертації), newspaper articles (статті з газет) websites (веб-сайти), blogs (блоги) тощо. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати з використанням стилю OSCOLA.

Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.

Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.

Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26.

Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC».

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (завантажити)

Приклади оформлення використаних джерел:

Монографія:

Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia [The Rule of Law Principle: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Spolom 2016) (in Ukrainian).

Наукова стаття:

Stefanchuk R, ‘Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti’ [‘To the Issue of Codification of Intellectual Property Legislation’] (2016) 11 Pravo Ukrainy 86 (in Ukrainian).

Матеріали конференції:

Shtanko A, ‘Rozrobka osnovy teorii zakhystu tsyvilnykh prav ta okhoroniuvanykh zakonom interesiv kriz pryzmu pidkhodiv do vyznachennia yoho poniattia’ [‘Developing the Basics of the Theory of Protection of Civil Rights and Interests Protected by Law Through the Prism of Approaches to the Definition of its Concept’] Kanzafarova I (red), Shosti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pamiati Ye V Vaskovskoho (do 150-richchia vid dnia yoho narodzhennia) [Sixth Legal Debates on the Topical Issues of Private Law: International Scientific and Practical Conference Dedicated to the Memory of Ie V Vaskovskyi (on the 150th Anniversary of his Birth)] (Astroprynt 2016) (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Якщо в бібліографічному описі декілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне тире (– –), яке заміняє ім’я та прізвище. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку (починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку за назвою.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

«References» необхідно друкувати в текстовому редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

Наприкінці статті необхідно підготувати резюме – виклад суті статті з висновками, перед текстом якого вказується назва статті та автор (автори), виконується – російською (якщо стаття – українською мовою), або українською (якщо стаття – російською мовою) та англійською мовою, об’ємом 250–300 слів, після якого додаються ключові слова на відповідних мовах. Резюме та ключові слова виконуються шрифтом Times New Roman, кеглем – 12 міжрядковий інтервал – 1,0.

Вимоги до подання

Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти журналу (nauka@kndise.gov.ua) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «стаття») разом із ілюстраціями (за наявності).

 – Автору (співавторам) необхідно надати про себе довідку такого змісту (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «довідка»).

Надіславши наукову статтю та інші матеріали, що подаються для опублікування у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза», автор (співавтори) повністю та беззастережно приймає (приймають) умови Ліцензійного договору на використання твору, розміщеногона офіційному сайті Київського НДІ судових експертиз.

Статті надаються з рецензіями та витягами з протоколів засідань вчених рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації.

Статті докторів та кандидатів наук не рецензуються.

Редакційна колегія здійснює зовнішнє рецензування статей, які надійшли для розгляду на предмет їх публікації та залишає за собою право відбору матеріалів для збірника без письмового пояснення причин їх відхилення.

Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакційних правок без участі авторів та зміни суті матеріалу.

Автори несуть відповідальність за відбір та точність наведених фактів, цифр, цитат, правових відомостей, імен та іншої інформації; за зміст в матеріалах даних, які не можуть бути опублікованими у відкритих виданнях; за надання до редакції матеріалу, що вже був опублікований раніше в інших виданнях або прийнятий ними до друку. Вони також гарантують відсутність у статтях нецитованих запозичень з Інтернету та інших джерел.

Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються. Надані матеріали не повертаються.